Thiết kế IPSec VPN

Thumbnail for post.

Tổng quan

Tổng quan khóa học

Bảo mật IP (IPSec) cung cấp bảo mật trong lớp IP. Đây là một công nghệ cơ bản được sử dụng để thiết lập các kết nối VPN do các cải tiến an ninh mà nó cung cấp, cụ thể là tính bảo mật, tính xác thực và tính toàn vẹn.

Khóa học này xem xét các chi tiết của kiến trúc IPSec. Nó sẽ thảo luận về các chế độ, thành phần IPSec khác nhau (AH, ESP và IKE) và chức năng của chúng. Đến cuối khóa, học viên sẽ có khả năng định cấu hình IPSec, theo các bước chi tiết trong bài học.

Đề cương Khóa học

  • Mạng riêng ảo
  • IPSec là gì?
  • Lợi ích của IPSec?
  • Chế độ Đường hầm và Giao thông
  • Kiến trúc và thành phần của IPSec
  • Thiết lập Đường hầm IPSec VPN

Các tài liệu khóa học