Khóa học Quản lý tài nguyên Internet

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách thức quản lý hiệu quả tài nguyên số Internet của bạn. Đến cuối khóa học, bạn sẽ làm quen với hệ sinh thái Internet, hiểu được APNIC và các dịch vụ của nó đồng thời tìm hiểu về các chính sách và quy trình liên quan khi yêu cầu tài nguyên số. Khóa học này kéo dài trong khoảng 1 giờ.