หลักสูตร การกำหนด เส้นทาง ขั้นพื้นฐาน

Thumbnail for post.
Please note that this Routing Basics course has been replaced by a new Routing Fundamentals course. No further enrolments will be accepted into this course.
The new Routing Fundamentals course is available from this link: Routing Fundamentals course.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เน้นการสอนแนวคิดการกำหนดเส้นทางขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนที่ต้องการรู้จักเราเตอร์และโพรโทคอลการกำหนดเส้นทางโดยไม่ต้องการข้อมูลเทคนิคมากเกินไป หลักสูตรนี้ครอบคลุมเรื่องการจำแนกประเภทของโพรโทคอล การกำหนดเส้นทางแต่ละแบบ และสถาปัตยกรรมการกำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 30 นาที

Course Content