Замчлалын талаарх үндсэн ойлголт

Thumbnail for post.
Please note that this Routing Basics course has been replaced by a new Routing Fundamentals course. No further enrolments will be accepted into this course.
The new Routing Fundamentals course is available from this link: Routing Fundamentals course.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь замчлалын төхөөрөмж болон протоколыг судлахыг хүссэн хүн бүрт замчлалын үндсэн ойлголтыг техникийн нарийн мэдлэг шаардахгүйгээр заахад чиглэнэ. Хичээлийн хүрээнд өөр өөр төрлийн замчлалын протоколуудын ангилал, Интернэт замчлалын архитектурыг авч үзнэ. Уг хичээлийг ойролцоогоор 30 минутад үзэж дуусна.

Хичээлийн агуулга