Замчлалын талаарх үндсэн ойлголт

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь замчлалын төхөөрөмж болон протоколыг судлахыг хүссэн хүн бүрт замчлалын үндсэн ойлголтыг техникийн нарийн мэдлэг шаардахгүйгээр заахад чиглэнэ. Хичээлийн хүрээнд өөр өөр төрлийн замчлалын протоколуудын ангилал, Интернэт замчлалын архитектурыг авч үзнэ. Уг хичээлийг ойролцоогоор 30 минутад үзэж дуусна.

Хичээлийн агуулга