การตั้งค่า SLAAC/DHCPv6 บน MikroTik

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีตั้งค่าเราเตอร์ MikroTik และโฮสต์ระบบ Linux เพื่อทำ SLAAC และ DHCPv6

การตั้งค่า SLAAC/DHCPv6 บน Cisco

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีตั้งค่าเราเตอร์ Cisco และโฮสต์ระบบ Linux เพื่อทำ SLAAC และ DHCPv6

หลักสูตร บริหารจัดการ ทรัพยากร อินเทอร์เน็ต

Thumbnail for post.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีจัดการทรัพยากรหมายเลขอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ หลังจบหลักสูตร คุณจะคุ้นเคยกับระบบนิเวศทางอินเทอร์เน็ต รู้จัก APNIC และบริการต่างๆ ของ APNIC ตลอดจนนโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องขอหมายเลขอินเทอร์เน็ต หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ชั่วโมง

ห้องปฏิบัติการ OpenFlow วิดีโอสอน

Thumbnail for post.

ภาษาที่ใช้สอน: ภาษาอังกฤษ

มารู้จักวิธีกำหนดค่าและรันเครือข่าย OpenFlow โดยใช้ Mininet พร้อมคอนโทรลเลอร์ OpenDaylight และ ODL OpenFlow Manager

หลักสูตร การกำหนด เส้นทาง ขั้นพื้นฐาน

Thumbnail for post.
Please note that this Routing Basics course has been replaced by a new Routing Fundamentals course. No further enrolments will be accepted into this course.
The new Routing Fundamentals course is available from this link: Routing Fundamentals course.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้เน้นการสอนแนวคิดการกำหนดเส้นทางขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนที่ต้องการรู้จักเราเตอร์และโพรโทคอลการกำหนดเส้นทางโดยไม่ต้องการข้อมูลเทคนิคมากเกินไป หลักสูตรนี้ครอบคลุมเรื่องการจำแนกประเภทของโพรโทคอล การกำหนดเส้นทางแต่ละแบบ และสถาปัตยกรรมการกำหนดเส้นทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 30 นาที

หลักสูตร ความ ปลอดภัย ทาง ไซเบอร์ เบื้องต้น

Thumbnail for post.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 90 นาที

หลักสูตร กระบวนการ พัฒนา นโยบาย

Thumbnail for post.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำบรรยายภาษา)

มารู้จักการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายหมายเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หลักสูตร บรรทัดฐาน ที่ ตกลงร่วมกัน ว่าด้วย ความปลอดภัย ใน การกำหนด เส้นทาง (MANRS)

Thumbnail for post.

หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ MANRS และสิ่งที่ผู้ให้บริการเครือข่ายควรปฏิบัติทั้งสี่ข้อเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการกำหนดเส้นทางบนโลกอินเทอร์เน็ต MANRS เป็นโครงการระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอินเทอร์เน็ต (Internet Society) เพื่อดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นต่อการกำจัดภัยคุกคามที่พบบ่อยที่สุด