WiFi Security

Thumbnail for post.

Overview

Wireless networks are common for enterprise offices and homes as they offer seamless connectivity without sacrificing mobility. As we rely more on Wi-Fi, the convenience that it brings also comes with heightened security risks. This course will introduce the technical concept of Wi-Fi and WLAN technology and examine its threat landscape, potential vulnerabilities and wireless exploits. The webinar then discusses wireless security standards, and outline some security practices and mitigation techniques.

Outline

This course will cover the following topics:

  • Brief intro to 802.11 protocols
  • Security concerns and exploits
  • Wireless security standards
  • Wi-Fi security tips and practices

Course Materials

Sheryl (Shane) Hermoso

Thumbnail for post.

Sheryl đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí với vai trò Quản trị viên Mạng và Hệ thống trước khi làm việc tại APNIC. Chị khởi nghiệp với tư cách là Trợ lý Hỗ trợ kỹ thuật khi học tại Đại học Philippines. Sheryl sau đó đã hoàn thành chương trình Kỹ sư Tin học và tiếp tục làm việc tại đại học này trong vai trò là Kỹ sư Mạng. Tại đây, chị quản lý mạng trục chính DILNET và cơ sở hạ tầng không dây.