Định cấu hình SLAAC/DHCPv6 trên Cisco

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình bộ định tuyến của Cisco và máy chủ Linux cho SLAAC và DHCPv6