Thumbnail of Sheryl (Shane) Hermoso<span></span>

Sheryl (Shane) Hermoso

Sheryl (Shane) Hermoso

Sheryl 在加入 APNIC 之前曾任网络和系统管理员等。在菲律宾大学学习期间,她担任技术支持助理,开始了职业生涯。Sheryl 完成了其计算机工程学位,并继续在该大学担任网络工程师,负责管理 DILNET 网络主干和无线基础设施 

技能与专长

  • 安全
  • 培训师
  • 演讲者
  • DNS
  • DNSSEC
  • IPv6
  • WiFi
  • Security