DWDM Fundamentals (Part 1)

Để xemDWDM Fundamentals (Part 1), bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

This course will cover the fundamentals of DWDM technology. A brief introduction to the terminologies and elements of DWDM will be discussed.

This course will cover the following topics:

  • Introduction to Fiber
  • Fiber Characteristics
  • Introduction to WDM
  • DWDM
  • DWDM for Advanced Network
  • 100G & Beyond

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses