Tư pháp và phân tích mạng

Thumbnail for post.

Tổng quan

Tổng quan khóa học

Khóa học này là giới thiệu về tư pháp và phân tích mạng. Nó bao gồm các loại và nguồn chứng cứ, kiến thức cần thiết và các công cụ phân tích.

Đề cương Khóa học

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Lời nói đầu
  • Các loại & nguồn chứng cứ
  • Kiến thức cần thiết
  • Công cụ phân tích

Xác nhận

Khóa học này được phát triển bởi Id-SIRTII/CC cho APCERT.