Arth Paulite

Thumbnail for post.

Arth is the Infrastructure Services Manager for APNIC, his role focuses on maintaining high availability and reliability of APNIC critical services and network infrastructure.

Arth started his career in 1993 as a Systems support Engineer in the Philippines while finishing off Computer Engineering degree. IN 1995, he joined Destiny Cable and helped established the first cable internet in the Philippines.

Anycast Service Deployment

Thumbnail for post.

Overview

Ever wondered how and why the global root DNS infrastructure is resilient and available all the time? Why downloading software updates is quite fast almost everywhere you go?  More and more companies are pushing their content closer to the users for faster access.  This webinar will explain the technology behind service distribution using anycast routing, and how it helps with resiliency and availability.

Outline

This course will cover the following topics:

 • Anycast concept
 • How does it work
 • Deployment example
 • Best Practices

Course Materials

Routing Basics

Thumbnail for post.

Overview

This course will focus on the basic routing concepts for beginners. It covers the different types of routes and routing protocols.

Outline

This course will cover the following topics:

 • What is routing
 • How routing works
 • Connected routes
 • Static routes
 • Routing protocols
 • Brief introduction to OSPF, IS-IS and BGP

Course Materials

Quiz & Certificate

Click the link below to go to the quiz.

Go to Course Quiz

Dave Phelan

Thumbnail for post.

Dave comes to APNIC having worked in the Australian ISP and MSP community for the last 20 years in roles as diverse as carrier transmission networks, to System Administration, to core, edge and customer networks.  Having built a corporate ISP network from the ground up, he comes with an understanding of traps and pitfalls that most networks have, and do experience. 

Areas of Interest: 

BGP, IPv6, RPKI/ROA, Transmission Networks, Virtualisation, IP Telephony, Network Security, Automation.

Triển khai RPKI

Thumbnail for post.

Tổng quan

Ngày triển khai: Ngày 10 tháng 4 năm 2019

Khóa học tập trung vào các bước khác nhau liên quan đến việc tiến hành/triển khai RPKI (theo quan điểm của nhà điều hành) – cách ký kết tài nguyên (khởi tạo ROA) thông qua Cổng thông tin MyAPNIC, cách xác minh/kiểm tra ROA, cách triển khai trình xác thực RPKI, cách định cấu hình phiên RTR giữa bộ định tuyến nói BGP và trình xác thực, cách diễn giải trạng thái xác thực của các tuyến đã nhận và cách thực thi (bỏ qua hoặc áp dụng chính sách) các trạng thái xác thực trên bộ định tuyến.

Đề cương Khóa học

Hội thảo trực tuyến này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 • RPKI là gì
 • Lợi ích của RPKI
 • Khối xây dựng RPKI
 • Hồ sơ RPKI
 • Kết cấu neo tin cậy (TA)
 • Bên phát hành
 • Kết cấu neo tin cậy đơn
 • Bản ghi xác thực khởi tạo tuyến (ROA)
 • Bên phụ thuộc (Trình xác thực RPKI)
 • Xác nhận nguồn gốc
 • Trạng thái Xác nhận
 • Chính sách dựa trên xác nhận
 • Cảnh báo RPKI
 • Khởi tạo (Xuất bản) ROA của bạn
 • Kiểm tra ROA của bạn
 • Triển khai Trình xác thực RPKI
 • RIPE – Trình xác thực
 • Dragon Research – Trình xác thực
 • Bộ Routinator – Trình xác thực
 • Cấu hình (IOS)
 • Cấu hình (JunOS)

Tài liệu khóa học

Bài kiểm tra & Chứng nhận

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học

Hoạt động của OSPF

Thumbnail for post.

Tổng quan

Tổng quan khóa học

Giao thức định tuyến xác định cách truyền tin từ máy chủ đến đích trên Internet.

Khóa học này sẽ giới thiệu cho người tham gia về OSPF, một giao thức định tuyến được sử dụng rộng rãi trong các mạng nội bộ. Mục tiêu là cung cấp kiến thức về cách thức hoạt động của OSPF, bao gồm Giao thức định tuyến trạng thái liên kết, Giao thức khám phá lân cận, cấu trúc liên kết và các gói OSPF.

Đề cương Khóa học

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 • Giới thiệu OSPF
 • Giao thức định tuyến trạng thái liên kết
 • Giao thức khám phá lân cận OSPF
 • Cấu trúc liên kết OSPF
 • Các gói OSPF

Tài liệu khóa học

Bài kiểm tra & Chứng nhận

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học

Khái niệm cơ bản về BGP

Thumbnail for post.

Tổng quan

Tổng quan khóa học

Giao thức định tuyến xác định cách truyền tin nhắn từ máy chủ đến đích trên Internet.

Khóa học này sẽ tập trung vào Giao thức định tuyến BGP, giao thức đứng đằng sau tất cả các quyết định định tuyến liên miền trên Internet. Khóa học sẽ tập trung thảo luận các tính năng và thuộc tính của giao thức, và cấu hình BGP.

Đề cương Khóa học

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 • BGP là gì?
 • Tính năng của BGP
 • Giao thức định tuyến vector đường dẫn
 • Hoạt động chung của BGP
 • Các thuật ngữ BGP
 • Chèn các tiền tố vào BGP

Các tài liệu khóa học

Bài kiểm tra & Chứng nhận

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học