Khảo sát

Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về Học viện APNIC mới.

Chúng tôi đã dồn tâm trí xây dựng một trang web Học viện APNIC mới – và chúng tôi muốn biết suy nghĩ của bạn. Phản hồi của bạn đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể tiếp tục cải tiến trang web và đảm bảo nó vận hành tốt với bạn.