Phòng thí nghiệm OpenFlow: Video Hướng dẫn

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình và chạy mạng OpenFlow bằng Mininet với bộ điều khiển OpenDaylight và ODL OpenFlow Manager.