Định cấu hình SLAAC/DHCPv6 trên MikroTik

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình bộ định tuyến của MikroTik và máy chủ Linux cho SLAAC và DHCPv6.