Định cấu hình SLAAC/DHCPv6 trên MikroTik

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình bộ định tuyến của MikroTik và máy chủ Linux cho SLAAC và DHCPv6.

Định cấu hình SLAAC/DHCPv6 trên Cisco

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình bộ định tuyến của Cisco và máy chủ Linux cho SLAAC và DHCPv6

Phòng thí nghiệm OpenFlow: Video Hướng dẫn

Thumbnail for post.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

Tìm hiểu cách định cấu hình và chạy mạng OpenFlow bằng Mininet với bộ điều khiển OpenDaylight và ODL OpenFlow Manager.