Tư pháp và phân tích mạng

Để xemTư pháp và phân tích mạng, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Khóa học này là giới thiệu về tư pháp và phân tích mạng. Nó bao gồm các loại và nguồn chứng cứ, kiến thức cần thiết và các công cụ phân tích.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Lời nói đầu
  • Các loại & nguồn chứng cứ
  • Kiến thức cần thiết
  • Công cụ phân tích

Khóa học này được phát triển bởi Id-SIRTII/CC cho APCERT.

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses