Khái niệm DNS

Để xemKhái niệm DNS, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan Khóa học

Hệ thống phân giải tên miền (Domain Name System, DNS) là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng Internet và là dịch vụ thư mục Internet được phân giải lớn nhất. DNS chuyển đổi các tên miền thành địa chỉ IP, cần thiết cho việc điều hướng web, gửi email và các chức năng Internet khác. Để đảm bảo tính khả dụng của các dịch vụ Internet, các chuyên gia mạng cần phải hiểu các khái niệm, cấu hình, hoạt động và các khía cạnh bảo mật cơ bản của DNS.

Khóa học này sẽ thảo luận về khái niệm DNS, bao gồm các cơ chế bảo mật cơ bản.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • DNS là gì?
  • Tính năng DNS
  • Miền và Không gian tên
  • Vùng và Đại diện
  • Truy vấn cây DNS
  • Máy chủ tên miền
  • Các hồ sơ tài nguyên
  • Hiệu suất của DNS

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses