Tổng quan về IPv6

Để xemTổng quan về IPv6, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Khóa học này cung cấp một cái nhìn tổng quan về giao thức IPv6.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • IPv6 là gì?
  • Giao thức nền
  • Động lực đằng sau giao thức IPv6
  • Cải tiến chức năng mới
  • Tiêu đề mở rộng IPv6
  • So sánh tiêu đề giao thức
  • Phân phối địa chỉ IPv6

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses