Quy hoạch địa chỉ IPv6

Để xemQuy hoạch địa chỉ IPv6, bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Khóa học này sẽ bàn đến việc quy hoạch địa chỉ IPv6 bao gồm thảo luận về các ví dụ về địa chỉ cho các môi trường cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp, băng thông rộng và trung tâm dữ liệu. Nó cũng sẽ bao gồm định hình và định tuyến giao thông.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

 • Tóm tắt địa chỉ IPv6
 • Quy hoạch địa chỉ
  • Cơ sở hạ tầng ISP
  • Khách hàng doanh nghiệp
  • Khách hàng băng thông rộng
  • Trung tâm dữ liệu
 • Quy hoạch địa chỉ - Định hình & định tuyến giao thông
 • Ví dụ về quy hoạch địa chỉ

Nhấp vào liên kết dưới đây để đi đến bài kiểm tra.

Đi đến bài kiểm tra khóa học

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses