Bảo mật DNS (Góc độ khách hàng)

Để xemBảo mật DNS (Góc độ khách hàng), bạn cần phải Đăng nhập hoặc Đăng ký với Học viện APNIC.

Tổng quan khóa học

Hệ thống phân giải tên miền (DNS) là một hệ thống phân cấp phi tập trung hỗ trợ con người không cần phải ghi nhớ chuỗi số địa chỉ IP khá dài. DNS đã trở nên phổ biến đến mức độ nó là một phần của cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng, và với nhiều doanh nghiệp dựa vào tính ổn định và bảo mật liên tục của nó.

Khóa học này sẽ phân tích các tương tác phức tạp của hệ thống này, từ việc đăng ký tên miền đến phân giải tên miền, nguy cơ bảo mật của từng thành phần và các phương án giảm thiểu hiện có.

Khóa học này sẽ bao gồm các chủ đề sau:

  • Vòng đời của một tên miền
  • Tên miền có thể sai ở đâu?
  • Vòng đời của một yêu cầu DNS
  • DNS có thể sai ở đâu?
    • Bảo mật
    • Toàn vẹn
    • Khả dụng

Hội thảo trực tuyến sắp tới

Related webinar courses