การวางแผน หมายเลข แอดเดรส แบบ IPV6

Thumbnail for post.

ภาพรวม

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่ให้ข้อมูลเรื่องการเก็บและการวิเคราะห์หลักฐานทางเครือข่าย โดยครอบคลุมหลักฐานประเภทต่างๆ แหล่งที่มาของหลักฐาน ตลอดจนความรู้พื้นฐานและเครื่องมือวิเคราะห์ที่จำเป็น

โครงร่างหลักสูตร

หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ :

  • คำนำ
  • ประเภทและแหล่งที่มาของหลักฐาน
  • ความรู้พื้นฐานที่จำเป็น
  • เครื่องมือวิเคราะห์

กิตติกรรมประกาศ

หลักสูตรนี้พัฒนาโดย TWNCERT เพื่อนำมาใช้กับ APCERT