หลักสูตร ความ ปลอดภัย ทาง ไซเบอร์ เบื้องต้น

Thumbnail for post.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยใช้เวลาเรียนประมาณ 90 นาที

หลักสูตร กระบวนการ พัฒนา นโยบาย

Thumbnail for post.

ภาษาของหลักสูตร: ภาษาอังกฤษ (พร้อมคำบรรยายภาษา)

มารู้จักการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายหมายเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หลักสูตร บรรทัดฐาน ที่ ตกลงร่วมกัน ว่าด้วย ความปลอดภัย ใน การกำหนด เส้นทาง (MANRS)

Thumbnail for post.

หลักสูตรนี้ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ MANRS และสิ่งที่ผู้ให้บริการเครือข่ายควรปฏิบัติทั้งสี่ข้อเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยในการกำหนดเส้นทางบนโลกอินเทอร์เน็ต MANRS เป็นโครงการระดับโลกที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมอินเทอร์เน็ต (Internet Society) เพื่อดำเนินการแก้ไขที่จำเป็นต่อการกำจัดภัยคุกคามที่พบบ่อยที่สุด