Сүлжээний анализ

Thumbnail for post.

Тойм

Хичээлийн тойм

Энэ хичээл бол сүлжээний шинжилгээ, анализын танилцуулах хичээл юм. Нотолгооны төрөл, эх үүсвэр, зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг, дүн шинжилгээний хэрэгслийг үзнэ.

Хичээлийн тойм

Энэ хичээлээр дараах сэдвийг хамарна.

  • Өмнөх үг
  • Нотолгооны төрөл, эх үүсвэр
  • Зайлшгүй шаардлагатай мэдлэг
  • Дүн шинжилгээний хэрэгсэл

Талархал

Энэ хичээлийг APCERT-д зориулан TWNCERT боловсруулав.