Arth Paulite

Thumbnail for post.

Arth is the Infrastructure Services Manager for APNIC, his role focuses on maintaining high availability and reliability of APNIC critical services and network infrastructure.

Arth started his career in 1993 as a Systems support Engineer in the Philippines while finishing off Computer Engineering degree. IN 1995, he joined Destiny Cable and helped established the first cable internet in the Philippines.

Anycast Service Deployment

Thumbnail for post.

Overview

Ever wondered how and why the global root DNS infrastructure is resilient and available all the time? Why downloading software updates is quite fast almost everywhere you go?  More and more companies are pushing their content closer to the users for faster access.  This webinar will explain the technology behind service distribution using anycast routing, and how it helps with resiliency and availability.

Outline

This course will cover the following topics:

 • Anycast concept
 • How does it work
 • Deployment example
 • Best Practices

Course Materials

Routing Basics

Thumbnail for post.

Overview

This course will focus on the basic routing concepts for beginners. It covers the different types of routes and routing protocols.

Outline

This course will cover the following topics:

 • What is routing
 • How routing works
 • Connected routes
 • Static routes
 • Routing protocols
 • Brief introduction to OSPF, IS-IS and BGP

Course Materials

Quiz & Certificate

Click the link below to go to the quiz.

Go to Course Quiz

Dave Phelan

Thumbnail for post.

Dave comes to APNIC having worked in the Australian ISP and MSP community for the last 20 years in roles as diverse as carrier transmission networks, to System Administration, to core, edge and customer networks.  Having built a corporate ISP network from the ground up, he comes with an understanding of traps and pitfalls that most networks have, and do experience. 

Areas of Interest: 

BGP, IPv6, RPKI/ROA, Transmission Networks, Virtualisation, IP Telephony, Network Security, Automation.

RPKI хэрэгжүүлэх

Thumbnail for post.

Тойм

Нийтэлсэн огноо: 2019 оны 4 сарын 10

Энэ хичээлээр RPKI (операторын өнцгөөс) илгээх/хэрэгжүүлэхтэй хамаатай өөр өөр алхмууд байгаа, Үүнд MyAPNIC порталаар дамжуулан хэрхэн нөөцийн баталгаажуулалт хийх (ROA үүсгэх), Хэрхэн ROA-г шалгах/баталгаажуулах, Хэрхэн RPKI баталгаажуулагчдыг хэрэгжүүлэх, Хэрхэн BGP speaker рутерууд болон баталгаажуулагчийн дундах RTR холболтыг тохируулах, Хэрхэн хүлээн авагдсан замын мэдээллийн баталгаажилтын төлөвийг тайлбарлах, Хэрхэн рутер дээр баталгаажуулах төлөвийг хийх (журмыг хасах эсвэл хэрэгжүүлэх) талаар судална.

Хичээлийн тойм

Энэ вебинараар дараах сэдвүүдийг хамарна.

 • RPKI гэж юу вэ?
 • RPKI-ийн давуу талын талаар
 • RPKI building blocks
 • RPKI профайл
 • Trust Anchor (TA)
 • Олгох тал
 • Нэг Trust Anchor
 • Замчлалын гарал үүслийн баталгаажуулалт (RОА)
 • Хамааралтай тал (RPKI баталгаажуулагч)-н талаар
 • Үүсвэрийн баталгаажилтын талаар
 • Баталгаажилтын статус-н талаар
 • Баталгаажилтад суурилсан журам
 • RPKI Caveats-н талаар
 • ROA-аа үүсгэх (Нийтлэх)
 • ROA-аа шалгах талаар
 • RPKI баталгаажуулагч илгээх
 • RIPE – Баталгаажуулагч
 • Dragon Судалгаа – Баталгаажуулагч
 • Рутинатор – Баталгаажуулагч
 • Тохиргоо (IOS)-ны талаар
 • Тохиргоо (JunOS)-ны талаар

Хичээлийн материал

Шалгалт, гэрчилгээ

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих

OSPF-н үйл ажиллагаа

Thumbnail for post.

Хичээлийн танилцуулга

Хичээлийн танилцуулга

Замчлалын протокол нь интернет орчинд илгээгчээс хүлээн авагч хооронд хэрхэн мессежүүд дамжуулахыг тодорхойлдог.

Энэхүү сургалтаар дотоод сүлжээнд өргөнөөр ашиглагддаг замчлалын протокол болох OSPF-г танилцуулна. Зорилго нь OSPF протоколын пакетууд, топологийн төрлүүд, OSPF-н хөрш илрүүлэх протокол, Link State замчлалын протоколын талаар суралцана.

Хичээлийн тойм

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

 • OSPF-н тухай танилцуулга
 • Link State замчлалын протоколын талаар
 • OSPF Хөрш илрүүлэх протоколын талаар
 • OSPF топологийн талаар
 • OSPF пакетуудын талаар

Хичээлийн материал

Шалгалт, гэрчилгээ

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих

BGP-протоколын суурь ойлголт

Thumbnail for post.

Тайлбар

Хичээлийн танилцуулга

Замчлалын протокол нь интернетийн орчинд илгээгчээс хүлээн авагчруу хэрхэн мессеж дамжуулагдахыг тодорхойлно.

Энэ сургалтаар интернет орчинд сүлжээнүүдийн хооронд замчлалын шийдвэр гаргахад оролцож байгаа BGP протоколын талаар илүү гүнзгий үзнэ. BGP протоколын тохиргоо онцлог давуу талууд болон шинж чанаруудын талаар үзнэ.

Хичээлийн тойм

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

 • BGP гэж юу вэ?
 • BGP-ын онцлог шинж чанаруудын талаар
 • Path Vector Routing протокол-н талаар
 • BGP-ын ерөнхий ажиллагааны талаар
 • BGP-ын нэр томьёоны талаар
 • BGP-д хэрхэн Prefixes /сүлжээнүүд/ нэмэгддэг талаар

Хичээлийн материал

Шалгалт, гэрчилгээ

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих