Замчлалын аюулгүй байдлын талаар харилцан зөвшилцсөн стандарт норм(MANRS )-ын тухай хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээлээр MANRS-ын тухай, Интернет сүлжээнд замчлалын аюулгүй байдлыг сайжруулахын тулд сүлжээний операторуудын хэрэгжүүлэх шаардлагатай дөрвөн арга хэмжээг үзнэ.

MANRS нь Интернет нийгэмлэгээр дэмжигдсэн, олон улсын хэмжээний санаачилга бөгөөд хамгийн нийтлэг тохиолддог замчлалд чиглэсэн аюул заналыг арилгахад шаардлагатай чухал аргачлалуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэдэг.