Замчлалын талаарх үндсэн ойлголт

Thumbnail for post.
Please note that this Routing Basics course has been replaced by a new Routing Fundamentals course. No further enrolments will be accepted into this course.
The new Routing Fundamentals course is available from this link: Routing Fundamentals course.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь замчлалын төхөөрөмж болон протоколыг судлахыг хүссэн хүн бүрт замчлалын үндсэн ойлголтыг техникийн нарийн мэдлэг шаардахгүйгээр заахад чиглэнэ. Хичээлийн хүрээнд өөр өөр төрлийн замчлалын протоколуудын ангилал, Интернэт замчлалын архитектурыг авч үзнэ. Уг хичээлийг ойролцоогоор 30 минутад үзэж дуусна.

Кибер аюулгүй байдлын тухай танилцуулах хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээл нь танд кибер аюулгүй байдлын талаарх ойлголтыг өгнө. Энэ хичээлийг үзэхэд ойролцоогоор 90 минут болно.

Журам боловсруулах үйл явцын тухай хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи (Монгол хэл дээр хадмал орчуулгатай)

Ази, Номхон далайн бүс дэх Интернетийн хаягийн бодлого боловсруулахад хэрхэн оролцох тухай мэдэж авах.

Замчлалын аюулгүй байдлын талаар харилцан зөвшилцсөн стандарт норм(MANRS )-ын тухай хичээл

Thumbnail for post.

Хэл: Англи

Энэ хичээлээр MANRS-ын тухай, Интернет сүлжээнд замчлалын аюулгүй байдлыг сайжруулахын тулд сүлжээний операторуудын хэрэгжүүлэх шаардлагатай дөрвөн арга хэмжээг үзнэ.

MANRS нь Интернет нийгэмлэгээр дэмжигдсэн, олон улсын хэмжээний санаачилга бөгөөд хамгийн нийтлэг тохиолддог замчлалд чиглэсэн аюул заналыг арилгахад шаардлагатай чухал аргачлалуудыг хэрэгжүүлэхэд чиглэдэг.