Онлайн хичээлүүд

Өөрийн хурдаар үзэх онлайн хичээлүүд
Онлайн хичээлд бүрэн суугаад батламж сертификат аваарай.

Вебинар хичээлүүд

Интернетийн технологийн талаар мэргэжилтнүүдээс суралцаарай
Эдгээр вебинар сургалтуудаас сүлжээ, аюулгүй байдал болон бусад Интернэт технологиудын талаар үзнэ үү.