Сүлжээний аюулгүй байдлын үндэс

Сүлжээний аюулгүй байдлын үндэс үзэхийн тулд та АPNIC Академид Нэвтрэх эсвэл Бүртгүүлэх Хэрэгтэй.

Хичээлийн танилцуулга

Сүлжээний аюулгүй байдал нь байгууллагын дата, эд хөрөнгө, нөөцийг хамгаалахад чухал үүрэгтэй. Энэхүү танилцуулах вебинар хичээлээр аюулгүй байдлын үндсэн асуудлуудад анхаарах болно. Нууцлалтай сүлжээг бий болгоход чиглэсэн гол ойлголтууд, протоколууд, дүрэм журмуудыг үзэх болно.

Энэ хичээлээр мөн өөр сүлжээний төвшинд дэх сүлжээний төхөөрөмж болон дэд бүтцийн аюулгүй байдлыг судалж, сүлжээний дайралтын тухай, түүнтэй тэмцэх/сэргийлэх зөвлөгөө, арга хэрэгслүүдийн  талаар нарийвчлан үзнэ.

Энэ хичээлээр дараах сэдвүүдийг хамарна.

  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын орчин талаар
  • Мэдээллийн аюулгүй байдлын тодорхойлолтуудын талаар
  • CSIRT/CERT-н танилцуулга
  • Дэд бүтцийн аюулгүй байдлын талаар
  • Криптографийн талаар
  • VPN, IPsec-н талаар
  • DoS, DDoS-н талаар

Шалгалт уруу очихын тулд доорх холбоосыг дар.

Хичээлийн шалгалт уруу очих

Удахгүй болох вебинар

Related webinar courses